Individuellt program för ledarutveckling och personlig utveckling


Detta är vårt uppskattade individuella program. Eftersom vi anpassar det efter varje deltagare passar det lika bra för dig som är ny som chef som för erfarna chefer. Det ger också god utveckling till personer med indirekt ledarroll som projektledare och seniora konsulter.


syfte och mål för programmet

Programmet Personligt Ledarskap har som syfte att förändra beteenden och stärka självkännedom, effektivitet, kommunikation och strategiskt tänkande. Målet med programmet är att deltagaren efter programmet har nya förmågor och verktyg för att i arbete och privatliv sätta konkreta mål och att nå dessa mål baserat på metodik och kunskap från programmet. Vi vill också bidra till att individen utvecklas mot större mognad och medvetenhet.

några citat 

Några citat från ledare som genomgått programmet:

”Jag har under ett drygt år gått Proteas ledarskapsutvecklingsprogram med Mona Brenkle Gejer. Genom detta program med mycket aktuellt och professionellt utformat material i så väl tal som skrift samt med Monas förmåga att i varje enskilt möte fånga upp behoven och mig som deltagare har jag utvecklat min förståelse, min förmåga och min fingertoppskänsla som ledare.” 

 

”Samarbetet med Protea Leadership har gett mig den styrka och målmedvetenhet som behövdes för att ta över VD-posten.”

 

”Tack vare Protea har jag skapat ett ramverk för att jobba med mål- och resultatstyrning för att hållbart utveckla verksamheten.”

Ledarutvecklingsprogrammets uppläggning

Detta är ett individuellt träningsprogram inom ”Personligt Ledarskap”. Programmet omfattar tio personliga möten à 1:15 timme med en erfaren ledarutvecklare. Mötena hålls med tre till fyra veckors mellanrum på deltagarens kontor eller annan lämplig plats. Det är också möjligt att genomföra vissa möten på telefon eller i konferenssystem. Datum för mötena planeras i samråd med deltagaren för att passa övriga åtaganden.

Mellan mötena arbetar deltagaren med ett programmaterial (i både tryckt form och som inlästa ljudfiler i MP3-format) med fakta (ledarskap, kommunikation, personlig utveckling, strategisk utveckling med mera) och praktiska övningar som ökar förståelsen av teoriavsnitten. Genom programmaterialet kan vi garantera en hög kunskapsnivå. Detta är en stor fördel jämfört med bara coachning eller mentorskap. Det finns naturligtvis möjlighet för deltagaren att även ta upp aktuella utmaningar i mötena.

Varje program är individuellt utformat och inriktas på de områden som är viktigast för individen att utveckla och stärka. Anpassning sker både genom val av fyra till åtta programdelar (av totalt 24, se bilaga 1) och genom ett anpassat fokus i varje möte. Vårt arbetssätt bygger på en väl utprovad metod för att sätta och nå mål. Vi sätter övergripande mål för hela programmet i första mötet samt konkreta mål från ett möte till nästa. Målen avser verksamhetsmål, mål för utveckling i ledarrollen och personliga mål. Uppföljning sker vid varje möte samt med en halvtidsutvärdering och en avslutande utvärdering.

Verksamhetsmål

Verksamhetsmålen beror på företaget och deltagarens roll. Här följer exempel på verksamhetsmål våra kunder arbetat med:

 • att skapa en effektivare rekryteringsprocess,
 • att utveckla en modell för ekonomisk uppföljning av verksamheten,
 • att stärka känslan av delaktighet för att nå en lägre personalomsättning,
 • att ta fram en strategisk plan för den kommande treårsperioden,
 • att öppna två nya kontor,
 • att öka enhetens försäljning med 50%,
 • att utveckla tre väldefinierade tjänster där vi ska vara marknadsledande.

När vi arbetar med dessa mål bryter vi ner dem i delmål och konkretiserar genom att sätta mätbara mål.

Mål för utveckling i ledarrollen

Mål för utveckling i ledarrollen handlar ofta om kommunikation. Det handlar också om att hantera relationen till medarbetare. Här följer exempel på mål som vi arbetar med i programmen.

 • att bli en bättre lyssnare,
 • att bli skickligare att argumentera för mina förslag i ledningsgruppen.
 • att delegera mer
 • att systematiskt använda delegering för att utveckla mina medarbetare,
 • att bli skickligare på att genomföra utvecklings- och lönesamtal,
 • att kunna sätta utmanande mål för varje medarbetare,
 • att bli skickligare på att ge feedback till medarbetarna.
 • att kunna genomföra svåra samtal utan att tveka.

Personliga mål

Många personliga mål handlar i grunden om att bygga en större självkännedom. Ju bättre jag förstår mig själv, desto bättre kan jag förstå andra och det är grunden för att kunna motivera medarbetare effektivt. När en person bättre förstår sig själv kan man ofta identifiera automatiska reaktionsmönster som hindrar mer än hjälper personen att nå sina mål. Det kan handla om många olika beteenden. Här följer några exempel.

 • att ta ansvar för saker som ligger utanför mitt ansvarsområde,
 • att döma människor alltför snabbt,
 • att undvika att ta konflikter eller
 • att alltför snabbt gå in i en konflikt,
 • att ha alltför höga krav på mig själv med mera.

Många sätter också mål för att skapa en bättre balans mellan arbete och privatliv. Vi arbetar konkret och praktiskt med att träna på nya och mer effektiva reaktionsmönster som en del av detta program.

Hela programmet tar ungefär ett år att genomföra. Att förändras innebär att ändra vanor och attityder och det tar tid. Under ett år hinner mycket hända med stöd av ledarutvecklaren. Individen stärks i sin förmåga att nå viktiga mål som leder till mer framgång för organisationen.

mer kreativitet gynnar företaget

Personer som genomför Proteas program för Personligt Ledarskap känner sig mer nöjda och upplever mer balans i livet. Det frigör kreativitet och energi på jobbet. Vi har gång på gång sett hur detta påverkar företaget positivt på ett mätbart sätt. Det kan ofta mätas i ökad vinst och ökad tillväxt.

 

ANMÄL DITT INTRESSE I FORMULÄRET NEDAN