Mer drag i ledningsgruppen

Många ledare vi möter är missnöjda med sina ledningsgrupper och den nytta de skapar. En vanlig synpunkt är att diskussionerna i ledningsgruppen handlar om fel saker, ofta cykelställsfrågor. En annan vanlig synpunkt är att besluten i gruppen är otydliga eller obefintliga. Ytterligare en vanlig kommentar är att vissa kollegor inte är lojala med gruppen utan ser till sina egna intressen i stället. I det här inlägget ska vi ge lite förslag som kan leda till en bättre fungerande ledningsgrupp.


 

ledningsgrupp_protea_leadership

Vad är en ledningsgrupp?

Först är det viktigt att klarlägga vad en ledningsgrupp är och vilken funktion den förväntas ha. Ledningsgruppen är kort och gott en grupp av medarbetare som är rådgivare till VD (Vi skriver VD och företaget här även om titeln kan vara enhetschef eller liknande och handla om en enhet inom en större organisation.). VD har valt ut medlemmarna i gruppen utifrån deras klokskap och kunnande. De kan komma från vilka positioner som helst inom företaget. Det är alltså inte så att ledningsgruppen ”måste” bestå av närmast rapporterande chefer, som är en vanlig bemanning. En del tycker att det är praktiskt att kombinera ledningsgruppen och ett forum för rapportering men då finns det en risk att funktionerna inte hålls i sär.

Vem fattar besluten?

VD har ansvaret för företagets löpande förvaltning och därför är det VD som tar besluten i ledningsgruppen, inte gruppen i sig. Ledningsgruppen är inte en demokratisk institution utan snarare ett råd. I praktiken kan man givetvis rösta i en ledningsgrupp för att se vad majoriteten tycker men det är alltid VD som tar besluten. Som VD har man det yttersta ansvaret och man kan inte skylla ifrån sig med ”Jag blev nedröstad i ledningsgruppen.”

Att vara en god rådgivare

Är du medlem i en ledningsgrupp förväntas du vara en god rådgivare till VD och det kräver att du kan ta ett VD-perspektiv på verksamheten. Du sitter inte i ledningsgruppen för att bevaka dina egna intressen. Självfallet ska du bidra med din kunskap om din egen verksamhet men du måste kunna se den i ett företagsperspektiv. Som medlem i gruppen förväntas du också vara lojal med de beslut som VD tar i gruppen och inte föra vidare information av känslig natur. Känner du att du inte kan vara lojal med besluten bör du genast begära att du får lämna gruppen.

Strategiskt arbete

Ledningsgruppen borde vara företagets strategiska motor men det är sällan att det blir så. Agendan brukar fyllas med operativa frågor och det blir ingen tid för att diskutera framtiden. En orsak till det är att det operativa ofta tar mycket tid och kraft i ett företag men en annan vanlig orsak är brist på kunskap om hur man driver ett strategiskt arbete.

Konkreta tips

  1. Skapa förståelse för ledningsgruppens funktion och VD:s förväntningar på gruppen.
  2. Skapa en samsyn inom gruppen om företagets vision, strategi, mål och planer.
  3. Gör en årsplan för möten. Ha gärna speciella strategimöten några gånger per år.
  4. Håll i sär på ledningsgruppens funktioner som rådgivande forum och som rapporteringsforum. Låt det synas i agendan.
  5. Utvärdera ledningsgruppens prestanda och funktion med jämna mellanrum.
  6. Utveckla diskussionerna i gruppen till att bli öppna, respektfulla och enligt agendan.
  7. Jobba med gruppkulturen så att den präglas av engagemang, tillit och professionalism.
  8. Sätt mål på gruppens utveckling som grupp både på gruppnivå och på en personlig nivå.

Ledningsgruppen som team

Se gärna ledningsgruppen som ett team och behandla den på samma sätt som andra team. Det finns mycket kunskap att hämta från hur team fungerar och utvecklas som kan tillämpas på en ledningsgrupp.

Ett annat viktigt område är förmågan att kommunicera. Man kan vinna mycket på att träna sig att kommunicera bättre. Bättre kommunikationsförmåga minskar risken för missförstånd och onödiga negativa reaktioner och ökar förståelsen för andra människors perspektiv.

Kontakta oss på Protea om du vill ha hjälp att utveckla din ledningsgrupp. Tillsammans skapar vi mera drag!

 

 

 

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.