Satsa på vertikal utveckling!

Vad är viktigast för ledare att utveckla idag? Vertikal utveckling! ”Vad menar du?” frågar du kanske. ”Vad är vertikal utveckling?” Vertikal utveckling handlar om att växa som människa, att lyfta sig till en ny nivå av tänkande och i förståelse.


 

visdom och personlig mogna, vuxenutveckling

To read this text in English please scroll down, below the text in Swedish

Det här kan låta filosofiskt och helt oanvändbart i vardagen, men det visar sig vara precis tvärtom.

Du har kanske läst citatet av Albert Einstein att ”Inget problem kan lösas med samma sorts tänkande som skapade det.” Hur menar han då att vi ska göra för att lösa problemet? Jo, genom vertikal utveckling, genom att lyfta vårt tänkande till en ny nivå. Det gör att vi kan se problemet i fler perspektiv och då upptäcker vi förr eller senare något som leder till en lösning.

Vad är horisontell utveckling?

Horisontell utveckling handlar om att bredda kunnandet och det är naturligtvis också viktigt och kommer alltid att vara det. ”All kunskap finns redan tillgänglig på nätet”, säger många. För att snabbt hitta svar på en fråga ute på nätet måste du kunna formulera frågan smart och det kan du bara om du har tillräcklig kunskap i ämnet. Så horisontell utveckling är viktig, men inte tillräcklig.  Du behöver även vertikal utveckling.

Vad är vertikal utveckling?

Stegen är en bra metafor för vertikal utveckling. För varje steg du klättrar uppåt på stegen får du bättre överblick, du ser saker som var dolda när du stod på marken, du kan se hur saker hänger ihop på sätt du förut inte såg. Det handlar om att kunna hantera en allt högre nivå av komplexitet. Och det behövs i vårt nutida samhälle.

vuxenutveckling

Ett annat ord för samma sak är vuxenutveckling. Länge handlade utvecklingspsykologin bara om barnets utveckling och böckerna slutade vid 15-års åldern. Under de senaste decennierna har allt fler börjat intressera sig för hur vuxna människor utvecklas. Här finns forskare som Robert Kegan och Susan Cook-Greuter. En av de allra första var Abraham Maslow när han beskrev människans driv att utvecklas som en process utan slut redan på 1950-talet. Om du vill höra Kegan eller Cook-Greuter så var de i Stockholm våren 2019 och föreläste. Föreläsningarna finns nu på URPlay.

 

Vi ska återkomma till vertikal utveckling i kommande artiklar på bloggen. En artikel kommer handla om fem egenskaper som utmärker nästa nivå av vertikal utveckling, beskrivna ur ett ledarperspektiv. Missa inte det! Läs också vår artikel ”Krig eller fred” som också handlar om vuxenutveckling.

Hur ska jag göra?

Ett praktiskt tips du kan börja tillämpa kommer nu direkt. När du är på väg att göra som du brukar göra, stanna upp och fundera på ett eller flera nya perspektiv på det du just ska göra. I företag kan det handla om att inte tänka ur mitt eget perspektiv i min roll på bolaget utan istället tänka mig in i min kunds perspektiv. Varje gång du hittar ett nytt perspektiv har du vuxit i jämförelse med din tidigare position. Ett exempel ur privatlivet kan vara att stanna upp nästa gång du hör dig själv gnälla över det höga bensinpriset och istället tänka på vilka fördelar ett högt bensinpris kan medföra, kanske för klimatet.

I en värld som blir allt mer global och sammankopplad har förmågan att kunna tänka ur andras perspektiv blivit allt viktigare. När det handlar om relationer kallar vi det Emotionell Intelligens (EQ) som är en viktig komponent i social förmåga, vilket vi skrev om i en tidigare artikeln. Läs artikeln om att satsa på din sociala förmåga om du är intresserad.

 

Vertical Development is trending!

What is most important for leaders of today in order to develop? Vertical Development! “What did you say?” you may ask. “What is Vertical Development?” Vertical Development is about growing as a human being, to widen your thinking to a new level.

This might sound very philosophical and utterly impractical, but it turns out to be the exact opposite.#ledarutveckling #protea #vertikalutveckling

You might have read a quote by Albert Einstein that “No problem can be solved by the same kind of thinking that created it. “How, then, are you supposed to solve the problem? By Vertical Development, by expanding your thinking. Then you can see the problem in new perspectives, and this will open up new ways of solving it.

What is Horizontal Development?

Horizontal Development is about gathering more knowledge, which is important and always will be. That’s where the focus of leadership development has been but now Vertical Development is where you get the most “bang for the buck”.

What is Vertical Development?

The ladder can serve as a metaphor for Vertical Development. For each rung you get a better overview, you can see things that were hidden when you were standing on the ground and you can see how things are inter-connected in ways that were not discoverable before. Growing in the vertical directions increases your ability to handle complex thinking. It’s easy to see how useful Vertical Development is in our modern world.

Another word for the same thing is Adult Development. Two prominent researchers in this areas visited Stockholm in the spring of 2019; Robert Kegan and Susan Cook-Greuter. Their lectures are available on URPlay.se.

We are going to publish more articles about Vertical Development. One will list five areas that describe the next level of thinking.

What can I do now?

A handy tip you can start applying at once. When you are about to do something the way you usually do, stop and try to find one or more new perspectives. In a company, drop your own perspective and think from the perspective of your customer. Every time you find a new perspective, you have grown in comparison to your previous position. One example outside of work; next time you hear yourself whining about the rise in gasoline price, stop and think about the benefits that a high gasoline price might bring, perhaps for the climate.

In a world that is becoming increasingly global and interconnected, the ability to think from new perspectives is important. In a social context, we call it Emotional Intelligence (EQ) which is an important component of social competence. There is an article (in Swedish) about this on our blog, read the article about social competence in Swedish if you are interested.

 

At Protea, we work both with horizontal and vertical directions. Where do you want to start? Contact us for a metting.

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.